Doanh nghiệp & trách nhiệm xã hội  

Corporate and Social Responsibilities

Lời hứa của chúng tôi


Tại ESCO, lời hứa của chúng tôi không chỉ nằm ở việc mang đến những giải pháp và sản phẩm Âm thanh hình ảnh hàng đầu thế giới, mà còn ở việc đảm bảo rằng chúng tôi hoạt động kinh doanh có trách nghiệm với xã hội. Chúng tôi tin vào việc hoàn thành các trách nhiệm xã hội bằng cách kết hợp các giá trị cốt lõi của mình, ‘sự chính trực, đáng tin cậy’ trong mọi dự án, các chương trình đãi ngộ nhân viên, các quy trình quản lý chất lượng, các vấn đề về an toàn - sức khỏe và các hoạt động về môi trường.

Cam kết về xây dựng một môi trường làm việc tốt đẹp hơn

 

ESCO luôn mong muốn và cam kết tạo ra môi trường làm việc thân thiện, đảm bảo những nguyên tắc cơ bản như:

•  Quản lý năng suất làm việc

•  Tuyển dụng và chào đón nhân viên mới

•  Cam kết của nhân viên

•  Chế độ đãi ngộ, giải thưởng và các quyền lợi